Make your own free website on Tripod.com
สมุดเยี่ยม
ี่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคุมและจัดระเบียบ การขนส่งทางบกภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช 2478 ตลอดจนการสำรวจรวบรวมจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง การตรวจการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการประกอบการขนส่ง ด้านทะเบียนและภาษีรถ การตรวจสภาพรถ การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ โดยแบ่งการบริหารราชการออกเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการขนส่ง ฝ่ายทะเบียนรถ แลฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

เวปไซด์นี้จัดทำโดย : ฝ่ายวิชาการขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม

140/1 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

E-mail : dlt0705@hotmail.com, samutsongkhram@dlt.go.th