Make your own free website on Tripod.com
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
 
สมุดเยี่ยม
ท่านคือผู้เข้าชมลำดับที่

หมวกนิรภัยช่วยชีวิตท่านได้
คาดเข็มขัดนิรภัยเหนี่ยวรั้งชีวิตไว้
เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

บริการหนึ่งของกรมการขนส่งทางบก ในการให้บริการประชาชนสามารถ
Download แบบคำขอ เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการและ
ดำเนินการด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดทำในรูปแบบเอกสาร PDF

เกี่ยวกับจังหวัด

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการขนส่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2522
กฎกระทรวง


ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน
รอบรู้เรื่องกฎจราจร
ตัวอักษรภาพหรือเครื่อวหมายสำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับรถควันดำ
การใช้เข็มขัดนิรภัย
การตรวจสภาพรถ
การชำระภาษีประจำปี
อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษีตาม พรบ.ขนส่งและ พรบ.รถยนต์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
คู่มือการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
คู่มือการใช้และให้บริการรถแท๊กซี่มิเตอร
The Driving's Knowledge Test Handbook (English)
การรักษาความปลอดภัยในการไปท่องเที่ยว(สาระน่ารู้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
อ่านซักนิด ชีวิตจะปลอดภัยบนทางหลวง(สาระน่ารู้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
รายชื่อเว็บไซต์สำนักงานขนส่งต่าง ๆ

เวปไซด์นี้จัดทำโดย : ฝ่ายวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม 140/1 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
E-mail : dlt0705@hotmail.com, samutsongkhram@dlt.go.th