Make your own free website on Tripod.com
สมุดเยี่ยม
 
ฝ่ายวิชาการขนส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง งานตรวจการ งานส่งเสริม สวัสดิภาพการขนส่ง และการประชาสัมพันธ์ การสำรวจ รวบรวมจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งเพื่อวางแผนการจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด งานด้าน ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และการควบคุมคิดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่ง ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานขนส่งจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บข้อมูลด้านการขนส่งด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี การจัดทำแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ งานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์ งานทะเบียนรถราชการ งานธุรการทั่วไปและช่วยงานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง งานตรวจการของสำนักงานขนส่งจังหวัด
ฝ่ายทะเบียนรถ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนรถและการเสียภาษีรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด การตรวจสภาพรถ และงานด้านวิทยุสื่อสาร ตลอดจนงานเกี่ยวกับล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนในสำนักงานขนส่งจังหวัด

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การต่ออายุ การเปลี่ยนประเภท การออกใบแทน การแก้ไขรายการ การย้าย การอายัด การยกเลิกหรือ เพิกถอน ใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ และใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน การอบรม ทดสอบและวัดผลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ในสำนักงานขนส่งจังหวัด

เวปไซด์นี้จัดทำโดย : ฝ่ายวิชาการขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม 140/1 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

E-mail : dlt0705@hotmail.com, samutsongkhram@dlt.go.th